Molenstraat 23, 3140 Keerbergen | 015 34 32 55 | info@slsconsult.be

Algemene voorwaarden SLS CONSULT BV

1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen van en overeenkomsten met SLS CONSULT ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het ondertekenen “voor akkoord” van de orderbevestiging, bestelbon of bevestiging per e-mail van de tarieven, bevestigt de klant kennisname en aanvaarding van de algemene voorwaarden van SLS CONSULT. In geval van betaling van een voorschot bevestigt eveneens de klant impliciet kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

1.2. In geval van interpretatieproblemen hebben onze Nederlandstalige algemene voorwaarden voorrang op onze algemene voorwaarden in andere talen.

2. Aanbiedingen, offertes en orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van SLS CONSULT  zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot acht kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

2.2. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de orderbevestinging/bestelbon binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan SLS CONSULT of door een akkoord via e-mail. Elke bestelling of orderbevestiging in hoofde van SLS CONSULT door de klant verbindt laatstgenoemde. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

2.3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor enige toekomstige opdracht.

3. Tarieven

3.1. De tarieven zijn in euro’s en zijn exclusief 21% btw. Ze worden jaarlijks aangepast. Deze aanpassing zal gebeuren op de eerste werkdag van elk jaar.

4. Annulering van bestelling

4.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang SLS CONSULT haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 125 EUR.

5. Levering van materialen

5.1. Alle leverings- en andere termijnen zijn steeds bij benadering en zonder enige verbintenis van SLS CONSULT. De niet-naleving ervan kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of tot annulatie van het contract.

6. Risico

6.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij SLS CONSULT bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. De eigendom van de verkochte goederen zal pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door de klant geleverde of te leveren goederen aan de klant verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed aan hem werd geleverd.

8. Betalingsmodaliteiten

8.1. De facturen van SLS CONSULT zijn steeds betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum,  tenzij er op de factuur een andere betalingstermijn is voorzien, zonder disconto of korting.

8.2. Bij ontstentenis van betaling binnen de overeengekomen termijn, zullen vanaf de vervaldag op het onbetaald bedrag van de betrokken factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn gelijk aan de rente bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 (gewijzigd bij Wet van 22 november 2013) betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

8.3. Eveneens is de klant bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, ten titel van schadebeding een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het op de vervaldag onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR, onverminderd het recht van SLS CONSULT een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van grotere werkelijk geleden schade.

8.4. SLS CONSULT behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

8.5. Ingeval de contractuele relatie beëindigd is, kan SLS CONSULT schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn, conform de bepalingen van artikel 14  van de Wet Financiële Zekerheden van 15 december 2004.

9. Klachten – protest van factuur

9.1. Elk protest dient per e-mail aan SLS CONSULT te worden bezorgd binnen een termijn van 8 kalenderdagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten/materiaal vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de saldofactuur begint de termijn op de factuurdatum.

9.2. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen/saldofacturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

10. Aansprakelijkheid

10.1. SLS CONSULT verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van SLS CONSULT zijn middelenverbintenissen. SLS CONSULT is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

10.2. SLS CONSULT kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor haar bewezen directe fout. SLS CONSULT zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van SLS CONSULT of een aangestelde/uitvoerder.

10.3. De aansprakelijkheid van SLS CONSULT met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van SLS CONSULT. De totale aansprakelijkheid van SLS CONSULT, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan SLS CONSULT werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

10.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SLS CONSULT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

10.5. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt SLS CONSULT geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun diensten.

10.6. De klant erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

11.  Aanlevering bronbestanden, documenten – intellectuele eigendom

11.1. Alle documenten waaruit onze intellectuele dienstprestaties blijken of zijn vervat, blijven ten allen tijde onze eigendom. De klant erkent dat alle rechten op daarop bij uitsluiting toekomen aan SLS CONSULT en dat hij daar zelfs geen enkel recht op kan doen gelden. De klant erkent dat de vermelde items, evenals de ermee samenhangende knowhow, methoden ontwikkelde software, de exclusieve eigendom zijn van SLS CONSULT en in aanmerking zouden kunnen komen voor intellectuele beschermingsrechten. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs niet gedeeltelijk zonder schriftelijke toelating van SLS CONSULT. De klant ziet bij deze uitdrukkelijk af van de mogelijkheid om daaromtrent enig recht aan te voeren en de bekomen informatie aan te wenden om een aanvraag te doen voor een intellectueel beschermingsrecht. Hij verbindt zicht tot geheimhouding en zal zich ervan onthouden.

12. Beëindiging van de overeenkomst

12.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft SLS CONSULT het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een saldofactuur op de vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie. Misbruik van vertrouwen als het bewust foutief doorgeven van door SLS Consult gevraagde informatie aan de klant worden eveneens aanzien als een zware contractuele wanprestatie.

12.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door SLS CONSULT verleende diensten betalen, alsook de kosten die SLS CONSULT moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat SLS CONSULT nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor SLS CONSULT. Bovendien behoudt SLS CONSULT het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

12.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

12.4. SLS CONSULT is uitdrukkelijk gerechtigd om de overeenkomst als vervallen en niet van toepassing te beschouwen in geval van (een vordering) tot faillissement, in vereffeningstelling, ontbinding, bewezen herhaalde wanbetaling en/of onvermogen van de klant. In geval SLS CONSULT toepassing maakt van deze bepaling wordt de overeenkomst geacht nooit uitwerking te hebben gehad, onverminderd het recht van SLS CONSULT op volledige schadeloosstelling.

13. Verwerking persoonsgegevens

13.1. SLS CONSULT kan in functie van de nieuwe Wet op de Verwerking van Persoonsgegevens (GDPR) in sommige gevallen aanzien worden als “verwerker” van persoonsgegevens, en in die zin zal er met de opdrachtgever/klant indien nodig een aparte verwerkersovereenkomst worden opgemaakt.

14.  Overmacht

14.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen zoals de onbeschikbaarheid van de cloud oplossing waarover SLS CONSULT geen controle heeft, bevrijden SLS CONSULT, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

14.2. Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door SLS CONSULT tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

15. Nietigheid

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen SLS CONSULT en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

16. Wijzigingen

16.1. Tenzij uitdrukkelijk anders voorzien in deze algemene voorwaarden, kunnen deze slechts gewijzigd of aangevuld worden door middel van een schriftelijke overeenkomst, ondertekend door de behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers van alle partijen. Deze wijzigingen zullen als bijlage bij onderhavige algemene voorwaarden gevoegd worden

17. Kennisgevingen

17.1. Alle mededelingen en kennisgevingen, vereist of toegelaten uit hoofde van huidige overeenkomst en/of haar uitvoering, dienen te gebeuren per gewoon schrijven of e-mail aan de adressen bij aanvang van de overeenkomst, of aan elk ander adres dat door één van de partijen minstens één maand op voorhand schriftelijk is meegedeeld aan de andere partijen per aangetekend schrijven, behoudens anders bepaald in een overeenkomst of offerte.

18. Pandclausule

18.1. Tot zekerheid van al haar verbintenissen, uit welke hoofde ook, zo contractuele als buitencontractuele, SLS CONSULT, verleent de klant een pand op al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welken hoofde ook, zoals onder meer, handelsvorderingen, vergoedingen uit hoofde van prestaties en diensten en vorderingen in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

19. Toepasselijk recht-bevoegde rechtbank

19.1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

19.2. De Algemene Voorwaarden worden beheerst door en zijn opgesteld krachtens Belgisch recht.  De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

19.3. Op alle contracten met de dienstverlener en leveringen en werken door de dienstverlener is enkel het Belgische recht van toepassing. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst en alle bijlagen. In geval van geschil dienen partijen zich te wenden tot de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de dienstverlener, tenzij een partij vooraf aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om een scheidsgerecht te vormen met één of drie scheidsrechters, te kiezen uit het tableau van www.arbiters.be. Het scheidsgerecht zal de Standard Dispute Rules van het Instituut voor Arbitrage toepassen. Deze overeenkomst vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.